คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร สพม.40 ยินดีต้อนรับ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 คนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง

นโยบายและยุทธศาสตร์

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้นำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป็นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เพื่อเป็นแนวทาการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีสาระสำคัญ 

กลยุทธ์

 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ การศึกษาไทย ๔.๐
 2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
 5. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเน้นและเป้าหมายการดำเนินงานของ สพม.40 (เบญจพัฒน์)

 1. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดขยะ (Zero Waste School) ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ สพม. กำหนด
 2. ผลการทดสอบ O-NET 5 กลุ่มสาระหลัก ชั้น ม.3 และ ม.6 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
 3. ผลการประเมินมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ สพม. กำหนด
 4. สถานศึกษาทุกแห่งเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและทันกำหนดเวลา
 5. สถานศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของ สพฐ. สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
ข้อมูล : นโยบายและยุทธศาสตร์ เผยแพร่โดย : natthanan View : 57601
ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ อินวรรณา
ผอ.สพม.40

นายประทาน หาดยาว
รอง ผอ.สพม.40

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สพม.40 On Facebook
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 100.26.182.28
Online อยู่ : 8
วันนี้ 73
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 73
ปีนี้ 73
รวมทั้งหมด 73
Record: 73 (20.09.2019)
( Counter 20-09-2019 )